Palus - mežu ilgtermiņa apsaimniekošana

Mežizstrāde, koksnes produkti


Palielini savu meža potenciālu par 500%

Nezini ko iesākt ar savu mežu? Sazinies ar mums pa tālruni +371 261 662 77 vai uzraksti ziņu [email protected] un mēs tev palīdzēsim apgūt tava meža potenciālu. Pareizi apsaimniekots mežs sniedz līdz pat 500% lielāku atdevi!


MŪSU PAKALPOJUMI

Meža apsaimniekošana

Pareizi apsaimniekots mežs ilgtermiņā nes līdz pat 5 reizēm lielākus labumus nekā neapsaimniekots, tāpēc veicot mežizstrādi, ikviens meža īpašnieks ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku labumu. Meža īpašums, kuram ir regulāra un kvalitatīva apsaimniekošana, ir vērtīgāks un ienesīgāks.

Piedāvājam pilna cikla meža apsaimniekošanu no stāda līdz pārdotam baļķim - cirsmu sagatvošana, meža inventarizācija, jaunaudžu kopšana un vēl!

Skatīt vairāk


Atmežošana

Atmežošana — personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā.

Atmežošana tiek veikta galvenokārt būvniecībai un infrastruktūras ierīkošanai, retāk atpūtas un sporta kompleksu ierīkošanai un lauksaimniecības zemju paplašināšanai.

Skatīt vairāk

KAS JĀZINA PAR MEŽA ATJAUNOŠANU UN JAUNĀS MEŽAUDZES KOPŠANU?

Meža īpašnieka pienākumi

► Atjaunot mežu pēc cirtes veikšanas, ieskaitot ciršanas gadu, vai citu faktoru (ugunsgrēka, vējgāžu u.c.) ietekmes, ja tā dēļ mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu - mežaudze ir iznīcināta:

  • triju gadu laikā - damaksnī (Dm), šaurlapju ārenī (As), šaurlapju kūdrenī (Ks);
  • desmit gadu laikā - purvājā (Pv), niedrājā (Nd);
  • piecu gadu laikā - pārējos meža augšanas apstākļu tipos.

► Nodrošināt atjaunotās mežaudzes (jaunaudzes) kopšanu.

► Katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu (mežniecību) par iepriekšējā gada laikā meža zemē notikušajām izmaiņām, tajā skaitā arī par:

  • meža atjaunošanu;
  • meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamās zemes;
  • jaunaudžu kopšanu.Kā atjaunot?

Lai atjaunotu mežu, ir jāzina, kāds augšanas apstākļu tips ir atjaunojamā platībā, un kādas koku sugas šajos augšanas apstākļos ir pieļaujams audzēt. 

Mežu var atjaunot gan mākslīgi (sējot vai stādot), gan dabiski (izmantojot koku pašsēju un atvases vai saudzējot egles un priedes paaugu), gan kombinējot mākslīgo un dabisko atjaunošanos.

  • Mākslīgi mežs noteikti ir jāatjauno tādās platībās, kur pēc mežaudzes nociršanas galvenajā cirtē nav sagaidāma dabiska atjaunošanās ar augšanas apstākļu tipam piemērotu koku sugu vai sugu sastāvu.

Ja mežu atjauno mākslīgi, der zināt, ka - gan meža atjaunošanai, gan meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, gan meža stādāmā materiāla audzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, gan meža stādāmā materiāla audzēšanai paredzēto meža reproduktīvo materiālu (stādus un sēklas) atļauts ievākt tikai no Valsts meža dienestā reģistrētiem ieguves avotiem.

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var mežu atjaunot arī ar savā mežā iegūtiem stādiem jeb mežeņiem un sēklām.

  • Pirms atjauno mežu ar savā mežā iegūtiem mežeņiem vai sēklām, mežniecībā noteikti izņem apliecinājumu meža reproduktīvā materiāla ievākšanai!

Ja stādus pērc kokaudzētavā, pārliecinies, vai stādu partijai ir Valsts meža dienesta izsniegts sertifikāts, kas apliecina izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām.

Noteikti saglabā etiķeti vai stādmateriāla pirkšanas pavadzīmi ar sertifikāta numuru (vai citus izcelsmi apliecinošus dokumentus) līdz mežaudzes atzīšanai par atjaunotu.

Gan dabiski, gan mākslīgi atjaunotajai mežaudzei jāatbilst meža atjaunošanas noteikumos minētajiem kritērijiem.

Informācija ņemta no Valsts meža dienesta bukleta "Kas jāzina par meža atjaunošanu un jaunās mežaudzes kopšanu?".


SIA PALUS SALDĀ ĶIRŠA STĀDĪŠANA

SIA Palus kā partneris piedalījās pētījumā "Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos" īstenošana.

Lai sasniegtu mērķi veikt perspektīvāko klonu atlasi, izstrādāt klonu veģetatīvās pavairošanas tehnoloģijas (spraudeņi, audu kultūras) un ierīkot izmēģinājumu stādījumus vietējo un ārzemju perspektīvāko koksnes un augļu pārstrādei piemērotu klonu salcietības pārbaudēm lauka apstākļos, esam uzsākuši iepriekšējos gados ierīkoto stādījumu apsekošanu un mikrospraudeņu ievākšanu.

Vairāk par pētījumu lasāms LVMI Silava pētījuma mājas lapas sadaļā: Silava - Aktīvie pētījumi